original-2
氫鬆專案:零元購機,健康久久(NK100)
NT$47976NT$68000
500銷售頁
氫鬆專案:零元購機,健康久久(NK500)
NT$119976NT$198000
1000銷售頁
氫鬆專案:零元購機,健康久久專案(NK1000)
NT$216000NT$298000
030wa
氫鬆專案:零元購機,一輩子的健康好水
NT$47976NT$68000
01
2023最新機種,外銷日本Aura高純度水解氫呼吸機
NT$98000NT$128000